Wetalk

Kim Ju Hee

Giáo viên chuyên nghiệp
5

17

Giờ dạy

9

Học sinh

18

Bài học

Ngôn ngữ giảng dạy

Wetalk
Wetalk
Wetalk
Wetalk
Wetalk

Giới thiệu

 “언어”를 잘한다는 기준이 무엇일까요? 저는 “실생활에서 얼마나 자연스럽게 말할 수 있느냐”라고 생각해요! 저, Cô Juhee와 함께 책으로만 배울 수 없는 진짜 한국어를 재미있고, 확실하게 배워보아요! 저는 서울 사람으로 정확한 한국 표준어 발음을 구사합니다. 어렸을 때부터 영어, 프랑스어, 베트남어를 공부하면서 외국어 공부에 대한 다양한 방법을 연구했기 때문에 여러분들의 한국어 실력 향상을 위해 효과적 공부 방법을 알려드릴 수 있어요.

 

Bài học

Thời gian dạy

29/06 - 05/07 2022
Hôm nay
Bài học có thể đặt
Bài học của bạn
Bài học không khả dụng
T4 29/06
T5 30/06
T6 01/07
T7 02/07
CN 03/07
T2 04/07
T3 05/07
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
0 giờ học trong thời gian này!