Wetalk

김희준 (Kim Hee Jun)

Giáo viên chuyên nghiệp
5

8

Giờ dạy

6

Học sinh

8

Bài học

Ngôn ngữ giảng dạy

Ngôn ngữ có thể nói

Wetalk
Wetalk
Wetalk
Wetalk
Wetalk

Giới thiệu

여러분  안녕하세요!  저는  올해  24 살이고  이름은  김희준입니다.  저는  베트남을 사랑해서 베트남어를 공부하고 있어요.비록 지금은 코로나 바이러스 때문에 베트남에 가지  못하고  있지만  저는  주기적으로  베트남에서  생활을  해왔어요. 저는 베트남 사람을  만나서  이야기  하는것을  매우  좋아해요.  또  지금은  베트남  사람을  사랑하게 되어서 베트남 여자친구와 한국어 공부를 하고있어요. 빨리 여러분을 만나서 한국어를 같이 공부하길 희망합니다! 

Bài học

Thời gian dạy

29/06 - 05/07 2022
Hôm nay
Bài học có thể đặt
Bài học của bạn
Bài học không khả dụng
T4 29/06
T5 30/06
T6 01/07
T7 02/07
CN 03/07
T2 04/07
T3 05/07
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
0 giờ học trong thời gian này!